onemocnění: Wilsonova choroba ("Wilson Disease" WD)

Wilsonova choroba je dědičné metabolické onemocnění charakterizované poruchou exkrece mědi do žluče, následkem čehož měď intoxikuje řadu orgánů, především játra a mozek. Nejčastější formou jaterní manifestace je jaterní cirhóza s tendencí k rychlé progresi, proto všechny etiologicky nejasné jaterní cirhózy u osob mladších 45 let by měly být vyšetřeny na možnost WD. Dědičnost tohoto onemocnění je autosomálně recesivní a jeho příčinou jsou zárodečné bialelické inaktivační mutace v genu ATP7B. Jednobasové "missence" a "nonsence" substituce, drobné inzerce, delece a sestřihové mutace představují až 98% těchto mutací (Stättermayer et al 2014). Nejčastější mutací v České republice je záměna histidinu za glutamin v pozici 1069 (p.His1069Gln) s frekvencí 57%. Velké delece tvoří až 4% (Moeller et al 2011).

1. vyšetřovaný gen: ATP7B ("ATPase copper transporting beta")

Gen ATP7B je kóduje transportní ATPázu typu P, která je zodpovědná za ukládání mědi do ceruloplasminu (enzym vázající měď). Ceruplasmin s navázanou mědí je uvolňován z jater do krve.

2. vyšetření, materiál, metody:

Vyšetření germinálních mutací CDKN2A genu musí indikovat klinický genetik po provedení klinického vyšetření pacienta.

vyšetřenímateriálmetody
germinální mutace malého rozsahu v genu ATP7Bperiferní krev pro izolaci gDNAPCR a přímé sekvenování kódujících oblastí všech exonů a přilehlých částí intronů, alt. Sekvenování nové generace (NGS)
germinální mutace velkého rozsahu v genu ATP7Bperiferní krev pro izolaci gDNAMLPA test P098, fragmentační analýza, alt. Sekvenování nové generace (NGS)

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálfixacemnožství odebraného materiáluskladování zkumavky před odběremskladování zkumavky po odběrumax. čas do transportupoznámky
periferní krev pro izolaci gDNAvakueta s EDTA1mLpokojová teplota2-8°C7 dní
vakueta Streck **
"Cell-Free DNA BCT®"
8mL/2mLpokojová teplotapokojová teplota14 dnípo odběru vakuetu 10x otočit tam a zpět
** vakuetu Vám dodá naše laboratoř
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Petr Grossmann, tel: +420 731 169 303, grossmann@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

Mutace v genu ATP7B bývá nalezena až u 100% případů s WD (Moeller et al 2011). Kombinací přímého sekvenování gDNA (všech exonů a přilehlých intronových úseků) a MLPA P098 testu jsme schopni zachytit zhruba 99 % známých mutací genu TP53.

5. analytická senzitivita a specifita:

Analytická senzitivita a specifita Sangerova sekvenování: 99%

Analytická senzitivita MLPA 90%, specifita 98%.

Analytická senzitivita a specifita NGS: ..........

6. limitace vyšetření:

Mutace hluboko v intronových a regulačních sekvencích nebudou zachyceny. Vzácné polymorfismy v místě nasedání primerů nebo prob mohou způsobit diagnostickou chybu. V případě analýzy somatických mutací sekvenováním nebudou mutace zachyceny, pokud alterovaná buněčná linie nebude zastoupena alespoň ve 20 % buněk, nebo v 5% buněk v případě NGS.

7. akreditace a kvalita:

Sangerovo sekvenování APC: ISO 15189

MLPA testy: P098 - RUO

NGS:

U zmíněných testů provádíme interní validace s ohledem na doporučení k ISO 15189.

8. reference

  • Møller LB, Horn N, Jeppesen TD, Vissing J, Wibrand F, Jennum P, Ott P. Clinical presentation and mutations in Danish patients with Wilson disease. Eur J Hum Genet. 2011;19:935–41.
  • Stättermayer A, Zoller HM, Weiss KH, Szalay F, Bruha R, Houwen R, Stauber RE, Steindl-Munda PE, Hofer H, Stremmel W, Ferenci P. Patients with Wilson disease without detectable ATP7B mutations. Abstract 464. Boston, MA: 65th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases. 2014.