onemocnění: nefrogenní diabetes insipidus (NDI)

Nefrogenní diabetes insipidus je vzácný dědičný syndrom, který se projevuje výraznou žíznivostí a polyurií (vylučování moči s nadměrně vysokým podílem vody). Dědičnost tohoto onemocnění je vázaná na chromosom X a jeho příčinou jsou zárodečné inaktivační mutace v genu AVPR2. Distribuce nejčastějších mutací v tomto genu byla popsána takto: zhruba 60% "missense" mutace, 10% "nonsense" mutace a 20% malé frameshift delece, inzerce a duplikace. Asi 15% mutací tvoří velké delece (Spanakis et al 2008).

1. vyšetřovaný gen: AVPR2 ("Arginine Vasopressin Receptor 2")

Gen AVPR2 kóduje receptor hormonu ADH (antidiuretický hormon, vazopresin) umístěný v ledvinových kanálcích, který zajišťuje zpětnou resorbci vody v ledvinách.

2. vyšetření, materiál, metody:

Vyšetření germinálních mutací genu AVPR2 musí indikovat klinický genetik po provedení klinického vyšetření pacienta.

vyšetřenímateriálmetody
germinální mutace malého rozsahu v genu AVPR2periferní krev pro izolaci gDNAPCR a přímé sekvenování kódujících oblastí všech exonů a přilehlých částí intronů, alt. Sekvenování nové generace (NGS)

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálfixacemnožství odebraného materiáluskladování zkumavky před odběremskladování zkumavky po odběrumax. čas do transportupoznámky
periferní krev pro izolaci gDNAvakueta s EDTA1mLpokojová teplota2-8°C7 dní
vakueta Streck **
"Cell-Free DNA BCT®"
8mL/2mLpokojová teplotapokojová teplota14 dnípo odběru vakuetu 10x otočit tam a zpět
** vakuetu Vám dodá naše laboratoř
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Petr Grossmann, tel: +420 731 169 303, grossmann@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

Mutace v genu AVPR2 bývají nalezeny asi u 90% pacientů s NDI (Spanakis et al 2008).

5. analytická senzitivita a specifita:

Analytická senzitivita a specifita Sangerova sekvenování: 99%

Analytická senzitivita a specifita NGS: ..........

6. limitace vyšetření:

Vzácné polymorfismy v místě nasedání primerů nebo prob mohou způsobit diagnostickou chybu. V případě analýzy somatických mutací sekvenováním nebudou mutace zachyceny, pokud alterovaná buněčná linie nebude zastoupena alespoň ve 20 % buněk, nebo v 5% buněk v případě NGS.

7. akreditace a kvalita:

Sangerovo sekvenování APC: ISO 15189

NGS:

U zmíněných testů provádíme interní validace s ohledem na doporučení k ISO 15189.

8. reference

  • Spanakis E. et al. AVPR2 variants and mutations in nephrogenic diabetes insipidus: review and missense mutation significance. J Cell Physiol. 2008 Dec;217(3):605-17.