onemocnění: karcinom plic

Výskyt mutací v tomto genu je spojován s karcinomem plic. Prediktivní vyšetřování aktivačních mutací EGFR se provádí u pacientů s NSCLC po stanovení morfologické diagnózy. Výskyt mutací koreluje s efektivitou účinku tyrozinkinázových inhibitorů gefitinib (Iressa) a erlotinib (Tarceva).

Amplifikace genu EGFR, stejně tak jako mutace, jsou asociovány s rakovinou plic, resp. s její odpovědí na léčbu tyrozin-kinázovými inhibitory.

1. vyšetřovaný gen: EGFR ("epidermal growth factor receptor"), alt. názvy: ERBB1, HER1

Gen EGFR kóduje transmembránový receptor, jehož aktivace vazbou ligandu vede ke spuštění intracelulární signální kaskády, jejímž důsledkem je ovlivnění exprese genů vedoucí k buněčné proliferaci. Případná dysregulace této signální dráhy může tedy vést k progresi nádoru.

2. vyšetření, materiál, metody:

vyšetřenímateriálmetody
somatické mutace malého rozsahu v exonech 18, 19, 20 a 21 genu EGFRfixovaná nádorová tkáňPCR a přímé sekvenování
reverzní hybridizace (StripAssay, ViennaLab)
Sekvenování nové generace (NGS)

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálodběrová zkumavka / fixacemnožství odebraného materiáluskladování zkumavky před odběremskladování zkumavky po odběrumax. čas do transportupoznámky
fixovaná tkáňFFPE *-------pokojová teplotapokojová teplotaneomezeně
* FFPE ("Formalin fixed paraffin embedded tissue"), tj. fixace v 10% pufrovaném formalinu
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Monika Šedivcová, tel: +420 602 595 118, sedivcova@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

Mutace v genu EGFR byla nalezena u 7-76% případů nemalobuněčného karcinomu plic v závislosti na geografické poloze zkoumaného vzorku pacientů.

5. limitace vyšetření:

Analytická senzitivita a specifita Sangerova sekvenování: 99%

Analytická senzitivita reverzní hybridizace:

Analytická senzitivita NGS:

6. limitace vyšetření

Mutace hluboko v intronových a regulačních sekvencích nebudou zachyceny. Delece a duplikace velkého rozsahu nebudou zachyceny. Vzácné polymorfismy v místě nasedání primerů nebo prob mohou způsobit diagnostickou chybu. V případě analýzy somatických mutací sekvenováním nebudou mutace zachyceny, pokud alterovaná buněčná linie nebude zastoupena alespoň ve 20 % buněk, nebo v 5% buněk v případě NGS.

7. reference

  • Pesek M, Benesova L, Belsanova B, Mukensnabl P, Bruha F, Minarik M.: Dominance of EGFR and insignificant KRAS mutations in prediction of tyrosine-kinase therapy for NSCLC patients stratified by tumor subtype and smoking status. Anticancer Res. 2009 Jul;29(7):2767-73.
  • Luping Lin and Trever G. Bivona: Mechanisms of Resistance to Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitors and Novel Therapeutic Strategies to Overcome Resistance in NSCLC Patients. Chemotherapy Research and Practice Volume 2012 (2012), Article ID 817297, 9 pages doi:10.1155/2012/817297.
  • Gervas P et al. Frequency of EGFR mutations in non-small cell lung cancer patients: screening data from West Siberia. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(2):689-92.
  • Midha A, Dearden S, McCormack R. EGFR mutation incidence in non-small-cell lung cancer of adenocarcinoma histology: a systematic review and global map by ethnicity (mutMapII). American Journal of Cancer Research. 2015;5(9):2892-2911.