onemocnění: nádor vaječníků z buněk granulosy (AGCT)

Somatická mutace c.402C>G genu FOXL2 (forkhead box L2), která způsobuje změnu vysoce konzervovanéhu cysteinu na tryptofan v pozici 134 FOXL2 proteinu je charakteristickým markerem ovariálních nádorů z buněk granulosy. Vedle těchto tumorů pak byla tato mutace nalezena také v thekomech a juvenilních nádorech z buněk granulosy.

1. vyšetřovaný gen: FOXL2 ("forkhead box L2")

Gen FOXL2 obsahuje jediný exon a kóduje transkripční faktor s „fork-head“ DNA vazebnou doménou, který hraje roli ve vývoji a funkci ovárií.

2. vyšetření, materiál, metody:

vyšetřenímateriálmetody
přítomnost somatické mutace c.402C>G genu FOXL2fixovaná nádorová tkáňPCR a přímé sekvenování

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálodběrová zkumavka / fixacemnožství odebraného materiáluskladování zkumavky před odběremskladování zkumavky po odběrumax. čas do transportupoznámky
fixovaná tkáňFFPE *-------pokojová teplotapokojová teplotaneomezeně
* FFPE ("Formalin fixed paraffin embedded tissue"), tj. fixace v 10% pufrovaném formalinu
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Monika Šedivcová, tel: +420 602 595 118, sedivcova@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

Mutace V600E genu BRAF byla nalezena u 70-97% případů onemocnění AGCT.

5. analytická senzitivita a specifita:

Analytická senzitivita a specifita Sangerova sekvenování: 99%

Analytická senzitivita reverzní hybridizace:

Analytická senzitivita NGS:

6. limitace vyšetření:

Mutace hluboko v intronových a regulačních sekvencích nebudou zachyceny. Delece a duplikace velkého rozsahu nebudou zachyceny. Vzácné polymorfismy v místě nasedání primerů nebo prob mohou způsobit diagnostickou chybu. V případě analýzy somatických mutací sekvenováním nebudou mutace zachyceny, pokud alterovaná buněčná linie nebude zastoupena alespoň ve 20 % buněk, nebo v 5% buněk v případě NGS.

7. reference

  • Shah SP et al. Mutation of FOXL2 in granulosa-cell tumors of the ovary. N Engl J Med. 2009;360(26):2719-29.
  • Schrader KA et al. The specificity of the FOXL2 c.402C>G somatic mutation: a survey of solid tumors. PLoS One. 2009;4(11):e7988.
  • Takahashi A et al. The FOXL2 mutation (c.402C>G) in adult-type ovarian granulosa cell tumors of three Japanese patients: clinical report and review of the literature. Tohoku J Exp Med. 2013;231(4):243-50.