onemocnění: hemochromatóza typ 1

Hemochromatóza je velmi časté dědičné onemocnění, které se projevuje zvýšeným vstřebáváním železa ve střevě a jeho hromaděním v různých orgánech (játra, pankreas, klouby, srdce). Příznaky jsou dány poškozením těchto orgánů. Rozlišujeme 4 typy hemochromatózy. Nejčastějí je hemochromatóza typu 1, která je způsoben mutacemi v genu HFE. Projevuje se až ve středním věku, má nízkou penetranci a její dědičnost je autozomálně recesivní, onemocnění se tedy projevuje pouze v homozygotním stavu (nebo u složených heterozygotů).

1. vyšetřovaný gen: HFE ("High iron Fe")

Gen HFE kóduje protein, který brzdí činnost transferrinového receptoru a tím brání nadměrné akumulaci železa v buňkách. Nejčastěji nalezenými mutacemi v genu HFE jsou tyto tři jednobasové "missense" substituce: H63D (asi 25% populace je heterozygotních, jeden ze sto třiceti obyvatel je homozygot, nízká penetrance), C282Y (v evropské bělošské populaci se vyskytuje v heterozygotním stavu asi u 10% lidí, jeden ze čtyř set obyvatel je homozygot), a S65C (asi 1,5% populace je heterozygotních).

2. vyšetření, materiál, metody:

Vyšetření germinálních mutací genu HFE musí indikovat klinický genetik po provedení klinického vyšetření pacienta.

vyšetřenímateriálmetody
germinální mutace malého rozsahu v genu HFEperiferní krev pro izolaci gDNAPCR a přímé sekvenování bodových mutací H63D, C282Y a S65C, alt. Sekvenování nové generace (NGS)

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálodběrová zkumavka / fixacemnožství odebraného materiáluskladování zkumavky před odběremskladování zkumavky po odběrumax. čas do transportupoznámky
periferní krev pro izolaci gDNAvakueta s EDTA1mLpokojová teplota2-8°C7 dní
vakueta Streck **
"Cell-Free DNA BCT®"
8mL/2mLpokojová teplotapokojová teplota14 dnípo odběru vakuetu 10x otočit tam a zpět
** vakuetu Vám dodá naše laboratoř
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Monika Šedivcová, tel: +420 737 220 498, sedivcova@medima.cz

4. klinická senzitivita:

Mutace C282Y bývá nalezena v homozygotním stavu asi u 85-95% pacientů s hemochromatózou (Nielsen et al 1998, Chris 2002). Mutace H63D bývá mnohem méně zastoupena vzhledem k její nižší penetranci a nižšímu riziku vzniku hemochromatózy (asi 1% pacientů s hemochromatózou; Gochee et al 2002). Přímým sekvenováním gDNA jsme schopni zachytit všechny 3 nejčastější bodové mutace genu HFE (C282Y, H63D a S65C).

5. analytická senzitivita a specifita:

Analytická senzitivita a specifita Sangerova sekvenování: 99%

Analytická senzitivita a specifita NGS: ..........

6. limitace vyšetření:

Vzácné polymorfismy v místě nasedání primerů nebo prob mohou způsobit diagnostickou chybu. V případě analýzy somatických mutací sekvenováním nebudou mutace zachyceny, pokud alterovaná buněčná linie nebude zastoupena alespoň ve 20 % buněk, nebo v 5% buněk v případě NGS.

7. akreditace a kvalita:

Sangerovo sekvenování APC: ISO 15189

NGS:

U zmíněných testů provádíme interní validace s ohledem na doporučení k ISO 15189.

8. reference

  • Gochee PA, Powell LW, Cullen DJ, Du Sart D, Rossi E, Olynyk JK. A population-based study of the biochemical and clinical expression of the H63D hemochromatosis mutation. Gastroenterology. 2002;122:646–51.
  • Chris W. Genetics of hereditary hemochromatosis. BCMJ. 2002; 44(10): 544-546.
  • Nielsen P, Carpinteiro S, Fischer R, Cabeda JM, Porto G, Gabbe EE. Prevalence of the C282Y and H63D mutations in the HFE gene in patients with hereditary haemochromatosis and in control subjects from Northern Germany. Br J Haematol. 1998 Dec;103(3):842-5.