onemocnění: mnohočetná endokrinní neoplázie typ 2 (MEN2)

Jedná se o dědičný syndrom vedoucí ke vzniku medulárního karcinomu štítné žlázy (MTC). Příčinou syndromu MEN2 jsou aktivující ("gain of function") germinální bodové mutace RET proto-onkogenu a dědičnost tohoto syndromu je autosomálně dominantní. MEN2 se dělí na tři skupiny: 1) MEN2A - spolu s MTC se současně vyskytuje také feochromocytom a primární hyperparatyreóza, 2) MEN2B - spolu s MTC výskyt feochromocytomů a neurinomů a 3) Familiární MTC - pouze MTC, nebývají přítomny další endokrinní neoplázie (Santoro et al 2004).

pozn: Germinální "loss of function" RET mutatace jsou nejčastější příčinou Hirschsprungovy choroby (HSCR), při které dochází k absenci inervace určitého úseku střeva.

1. vyšetřovaný gen: RET (" rearranged during transfection")

Proto-onkogen RET kóduje transmembránový tyrozinkinázový receptor, který se po navázání ligandu (GDNF) účastní aktivace MAP kinázové intracelulární signální dráhy. Aktivující ("gain of function") mutace RET způsobí stálou aktivaci tohoto proteinu, což vede k nekontrolovanému buněčnému dělení (Melillo et al 2001).

2. vyšetření, materiál, metody:

Vyšetření germinálních mutací MUTYH genu musí indikovat klinický genetik po provedení klinického vyšetření pacienta.

vyšetřenímateriálmetody
germinální mutace malého rozsahu v genu RETperiferní krev pro izolaci gDNAPCR a přímé sekvenování kódujících oblastí všech exonů a přilehlých částí intronů, alt. Sekvenování nové generace (NGS)
pozn: Protože jsou příčinou syndromu MEN2 aktivující ("gain of function") germinální bodové mutace RET, neprovádí se vyšetření mutací velkého rozsahu (delece, inserce) MLPA testem.

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálodběrová zkumavka / fixacemnožství odebraného materiáluskladování zkumavky před odběremskladování zkumavky po odběrumax. čas do transportupoznámky
periferní krev pro izolaci gDNAvakueta s EDTA1mLpokojová teplota2-8°C7 dní
vakueta Streck **
"Cell-Free DNA BCT®"
8mL/2mLpokojová teplotapokojová teplota14 dnípo odběru vakuetu 10x otočit tam a zpět
** vakuetu Vám dodá naše laboratoř
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Jan Stehlík, tel: +420 776 791 581, stehlik@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

Mutace v genu RET byly nalezeny u 98% jedinců s MEN2 fenotypem (Lodish and Stratakis 2008). Sekvenováním genu RET (všech exonů a přilehlých intronových úseků) jsme schopni zachytit zhruba 92% známých mutací genu RET.

5. analytická senzitivita a specifita:

Analytická senzitivita a specifita Sangerova sekvenování: 99%

Analytická senzitivita a specifita NGS: ..........

6. limitace vyšetření:

Mutace hluboko v intronových a regulačních sekvencích nebudou zachyceny. Delece a duplikace velkého rozsahu nebudou zachyceny. Vzácné polymorfismy v místě nasedání primerů nebo prob mohou způsobit diagnostickou chybu. V případě analýzy somatických mutací sekvenováním nebudou mutace zachyceny, pokud alterovaná buněčná linie nebude zastoupena alespoň ve 20% buněk, nebo v 5% buněk v případě NGS.

7. akreditace a kvalita:

Sangerovo sekvenování APC: ISO 15189

NGS:

U zmíněných testů provádíme interní validace s ohledem na doporučení k ISO 15189.

8. reference

  • Melillo R.M. et al. Docking protein FRS2 links the protein tyrosine kinase RET and its oncogenic forms with the mitogen-activated protein kinase signaling cascade. Mol Cell Biol. 2001 Jul;21(13):4177-87.
  • Santoro M. et al. Minireview: RET: Normal and Abnormal Functions. Endocrinology 2004;145(12):5448–5451.
  • Lodish M. B. and Stratakis C. A. RET oncogene in MEN2, MEN2B, MTC, and other forms of thyroid cancer: molecular genetics and therapeutic advances. Expert Rev Anticancer Ther. 2008; 8(4): 625–632.