onemocnění: Gilbertův syndrom (GS)

Gilbertův syndrom (Meulengrachtova juvenilní žloutenka, benigní intermitentní žloutenka) je dědičná porucha metabolismu žlučového barviva bilirubinu. Projevuje se zežloutnutím kůže a očního bělma, chronickým zvýšením nekonjugovaného bilirubinu v séru bez přítomnosti bilirubinu v moči, bez hyperhemolýzy a bez dalších známek jaterního onemocnění. Toto onemocnění se neléčí, nezkracuje délku ani nesnižuje kvalitu života (Schmid 1995). GS je je velmi častý, je přítomen u 5-10% evropské populace. Dědičnost tohoto onemocnění je autosomálně recesivní a jeho příčinou jsou zárodečné inaktivační mutace v genu UGT1A1 (homozygoti, složení heterozygoti). Nejčastější mutací je (více než 90% případů GS) je inzerce TA sekvence v TATA boxu v promotorové oblasti genu UGT1A1. Normální počet 6xTA se zvýší na 7xTA a tím se omezí rozpoznání promotorové oblasti transkripčními faktory a sníží se tak exprese UGT1A1 genu. U mutovaných homozygotů s inzercí na obou alelách (7TA/7TA) dojde ke snížení aktivity UDP-glucuronosyltransferázy na 20 až 30%, která již nestačí krýt metabolické procesy (Bosma et al 1995).

1. vyšetřovaný gen: UGT1A1 ("uridine diphosphate glucuronosyltransferase isoform 1A1 ")

Gen UGT1A1 kóduje enzym UDP-glucuronosyltransferázu, která zajišťuje v játrech tz. glukuronizaci, tj. přeměnu nekonjugovaného bilirubinu na konjugovanou formu (ve vodě). Pokles aktivity genu UGT1A1 vede k defektu glukuronizace a k hromadění bilirubinu v těle (žloutenka).

2. vyšetření, materiál, metody:

Vyšetření germinálních mutací genu UGT1A1 musí indikovat klinický genetik po provedení klinického vyšetření pacienta.

vyšetřenímateriálmetody
stanovení počtu TA opakování v promotoru genu UGT1A1periferní krev pro izolaci gDNAfragmentační analýza, alt. Sekvenování nové generace (NGS)
germinální mutace malého rozsahu v genu PTCH1periferní krev pro izolaci gDNAPCR a přímé sekvenování kódujících oblastí všech exonů a přilehlých částí intronů, alt. Sekvenování nové generace (NGS)

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálodběrová zkumavka / fixacemnožství odebraného materiáluskladování zkumavky před odběremskladování zkumavky po odběrumax. čas do transportupoznámky
periferní krev pro izolaci gDNAvakueta s EDTA1mLpokojová teplota2-8°C7 dní
vakueta Streck **
"Cell-Free DNA BCT®"
8mL/2mLpokojová teplotapokojová teplota14 dnípo odběru vakuetu 10x otočit tam a zpět
** vakuetu Vám dodá naše laboratoř
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Petr Grossmann, tel: +420 731 169 303, grossmann@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

Mutace v genu UGT1A1 bývá nalezena až u 100% případů Gilbertova syndromu (Hsieh et al 2001). Přímým sekvenováním (všech exonů a přilehlých intronových úseků) genu UGT1A1 jsme schopni zachytit cca 96% známých mutací tohoto genu.

5. analytická senzitivita a specifita:

Analytická senzitivita a specifita Sangerova sekvenování: 99%

Analytická senzitivita a specifita NGS: ..........

6. limitace vyšetření:

Mutace hluboko v intronových a regulačních sekvencích nebudou zachyceny. Vzácné polymorfismy v místě nasedání primerů nebo prob mohou způsobit diagnostickou chybu. V případě analýzy somatických mutací sekvenováním nebudou mutace zachyceny, pokud alterovaná buněčná linie nebude zastoupena alespoň ve 20% buněk, nebo v 5% buněk v případě NGS.

7. akreditace a kvalita:

Sangerovo sekvenování APC: ISO 15189

NGS:

U zmíněných testů provádíme interní validace s ohledem na doporučení k ISO 15189.

8. reference

  • Bosma PJ et al. The genetic basis of the reduced expression of bilirubin UDP-glucuronosyltransferase 1 in Gilbert's syndrome. New Eng. J. Med. 333: 1171-1175, 1995.
  • Hsieh SY et al. Correlation of mutational analysis to clinical features in Taiwanese patients with Gilbert's syndrome. Am. J. Gastroent. 96: 1188-1193, 2001.
  • Schmid, R. Gilbert's syndrome: a legitimate genetic anomaly? (Editorial) New Eng. J. Med. 333: 1217-1218, 1995.