Proces implantace zárodku do endometria je ovlivňován řadou růstových faktorů a cytokinů, které v adhezivní fázi implantace spouštějí přípravné procesy pro přijetí embrya. Jedním z ústředních regulačních faktorů, bez jehož účasti se implantace neuskuteční, je leukemia inhibitory factor (LIF). LIF je vysoce glykosylovaný, jednořetězcový protein složený z 202 aminokyselin se třemi disulfidickými můstky. Gen kódující primární strukturu LIF se u člověka nachází na 22. chromozómu v oblasti q12. Kódující sekvence LIF je značně konzervativní a je rozdělena do tří exonů. Doposud byly popsány tři bodové mutace jak v kódující, tak v regulační oblasti genu LIF. Dvě z těchto mutací leží v exonu 3 a poškozují funkčnost tzv. AB smyčky LIF proteinu, která je nezbytná pro interakci s LIF - receptorem. Třetí mutace byla nalezena v 5' regulační oblasti před start kodonem exonu 1 a předpokládá se, že vede k poruchám transkripce, které se projeví poklesem produkce glykoproteinu LIF. Všechny tyto tři mutace byly popsány u infertilních žen.

Hlavním cílem našeho projektu je identifikace a následná charakterizace nových mutací genu kódujícího glykoprotein LIF u klinicky detailně charakterizované populace pacientek s diagnózou idiopatické neplodnosti. Naše výsledky povedou k lepšímu pochopení patofyziologie infertility a mohou tak nastínit další postupy v její léčbě.

Tento projekt probíhá ve spolupráci s IVF centrem v Plzni a je podpořen grantem GAČR 301/02/1232 a některé jeho výsledky byly publikovány (viz článek č.41).

Analýza

Detekce bodových mutací v kódujících oblastech genu LIF je prováděna pomocí gelové elektroforézy s teplotním gradientem (TGGE). Pozitivní vzorky jsou následně sekvenovány. Zjištěné bodové mutace jsou počítačově zpracovány a je charakterizován jejich vliv na funkci výsledného proteinu.

 • Slideshow Format
  Obr.1

  TGGE v 8 % akrylamidovém gelu. 4, 6 - vzorky s bodovou mutací, 1, 2, 3, 5 - vzorky bez mutace

 • Slideshow Format
  Obr.2

  Heterozygotní bodová mutace G -> A třetího exonu genu LIF v pozici 3400, vedoucí k záměně Val -> Met

Literatura

 1. Giess R, Tanasescu I, Steck T, Sendtner M. Leukaemia inhibitory factor gene mutations in infertile women. Mol Hum Reprod. 1999;5(6):581-6.
 2. Robb L, Dimitriadis E, Li R, Salamonsen LA. Leukemia inhibitory factor and interleukin-11: cytokines with key roles in implantation. J Reprod Immunol. 2002;57(1-2):129-41.
 3. Steck T, Giess R, Suetterlin MW, Bolland M, Wiest S, Poehls UG, Dietl J. Leukaemia inhibitory factor (LIF) gene mutations in women with unexplained infertility and recurrent failure of implantation after IVF and embryo transfer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004;112(1):69-73.