Podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. (whistleblowing)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů lze dle postupu níže podat oznámení možného protiprávního jednání v naší organizaci.

Velmi si zakládáme na prestiži a etickém chování všech našich zaměstnanců. V případě, že jste se stali svědkem neetického nebo protiprávního jednání v naší společnosti, oznamte nám to přes níže uvedený vnitřní oznamovací systém. Oznamovateli je dle zákona zaručeno, že veškeré poskytnuté informace, které by mohly vést k jeho identifikaci, budou známy pouze příslušné osobě (viz §10) a nebudou na základě nich přijata žádná odvetná opatření.

Oznámení musí být určité a srozumitelné, musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Dále musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Na anonymní oznámení, které tyto údaje nebude obsahovat, se nebude nahlížet jako na oznámení dle tohoto zákona.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému těmito způsoby:

  • elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@biopticka.cz
  • písemně na adresu Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské náměstí 4, 326 00 Plzeň. Obálku je třeba viditelně označit nápisem „NEOTEVÍRAT, pouze do rukou příslušné osoby dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů
  • ústně na telefonním čísle +420 373 035 574 v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hod.

Pokud o to oznamovatel uvedenými způsoby požádá, bude mu umožněno podat oznámení osobně.

Oznámení je rovněž možné podat přes vnější oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)).

Bioptická laboratoř vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) tohoto zákona.

Příslušnou osobou pro účely přijímání a řešení oznámení dle předmětného zákona byli určeni: